Kynningarefni um frambjóðendur komið á vefinn

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið hefur nú sett inn á vefinn kosning.is þær upplýsingar sem frambjóðendur sendu ráðuneytinu vegna gerðar kynningarefnis fyrir kosningar til stjórnlagaþings 27. nóvember 2010.

Undir hnappnum Kynning á frambjóðendum er hver frambjóðandi kynntur á sérsíðu með mynd og þar eru birtar tengingar á aðrar rafrænar kynningarsíður, hafi þess verið óskað. Þá kemur fram fjögurra tölustafa auðkennistalan sem úthlutað var af landskjörstjórn.

Bein slóð: http://www.kosning.is/stjornlagathing/frambjodendur/

Bein slóð á mitt efni: http://www.kosning.is/stjornlagathing/frambjodendur/nr/6582

Á vefnum er einnig að finna hjálparkjörseðil þar sem kjósendur geta raðað þeim frambjóðendum sem þeir hafa áhuga á að kjósa, prentað seðilinn út og tekið með sér á kjörstað.

Unnið er að frágangi prentaðs kynningarefnis með sömu upplýsingum um frambjóðendur auk almennra upplýsinga um kosningarnar og framkvæmd þeirra. Prentvinnslan hefst síðdegis á morgun, fimmtudaginn 4. nóvember, og verður blaðinu dreift inn á hvert heimili í landinu þriðjudaginn 16. nóvember nk. ásamt kynningarkjörseðlum, merktum hverjum kjósanda á nafn.

(þessi texti er tekinn úr tölvupósti sem ég fékk frá skrifstofustjóra Dóms- og kirkjumálaráðuneytis)

Birt í Framboð til stjórnlagaþings | Færðu inn athugasemd

Hagsmunaskráning þingmanna

Eftirfarandi er tekið af vefsíðunni http://www.althingi.is þar sem fjallað er um hagsmunaskráningu þingmanna. Er nokkuð því til fyrirstöðu að notast við þessa skráningargerð við hagsmunaskráningu frambjóðenda til stjórnlagaþings? Sjálf notaðist ég við þessa gerð í hagsmunaskráningu minni. Þennan ramma mætti senda á frambjóðendur og birta svo á http://www.kosning.is

Reglur um skráningu
á fjárhagslegum hagsmunum alþingismanna
og trúnaðarstörfum utan þings.

1. gr. Skrifstofa Alþingis skal halda skrá, og birta opinberlega, um fjárhagslega hagsmuni alþingismanna, svo og um trúnaðarstörf þeirra utan þings.

Skráin er byggð á upplýsingum sem alþingsmaður lætur sjálfur í té og færir á rafrænt eyðublað. Innfærslan skoðast sem samþykki fyrir skráningu og að upplýsingarnar séu veittar eftir bestu samvisku og að nýjar upplýsingar verði færðar inn eftir því sem aðstæður breytast.

Reglurnar taka einnig til varaþingmanna sem setið hafa fjórar vikur samfellt á þingi.

Ráðherrar, sem ekki eru þingmenn, geta einnig fært upplýsingar í samræmi við þessar reglur.

Við skráningu upplýsinga skal fylgja að fullu fyrirmælum þessara reglna.

2. gr. Eftirfarandi fjárhagslegir hagsmunir skulu skráðir:

 1. Launuð starfsemi.
  1. Launuð stjórnarseta í einkareknum eða opinberum félögum. Staða og félag skulu skráð.
  2. Launað starf eða verkefni (annað en launuð þingmannsstörf). Starfsheiti og nafn vinnuveitanda eða verkkaupa skulu skráð.
  3. Starfsemi sem unnin er samhliða starfi alþingismanns og er tekjumyndandi fyrir hann eða félag sem hann á sjálfur eða er meðeigandi í. Tegund starfsemi skal skráð.
 2. Fjárhagslegur stuðningur, gjafir, utanlandsferðir og eftirgjöf eftirstöðva skulda.
  1. Fjárframlag eða annar fjárhagslegur stuðningur frá innlendum og erlendum lögaðilum og einstaklingum, þ. á m. stuðningur í formi skrifstofuaðstöðu eða hliðstæðrar þjónustu, sem fellur utan þess stuðnings sem Alþingi eða flokkur þingmannsins lætur í té, og verðgildi stuðnings nemur meira en 50 þús. kr. á ári. Enn fremur skal skráður fjárhagslegur stuðningur í formi afsláttar af markaðsverði og annars konar ívilnunar að verðmæti meira en 50 þús. kr. sem ætla má að sé veittur vegna setu á Alþingi. Skráð skal hver veitir stuðninginn og hvers eðlis hann er.
  2. Gjöf frá innlendum og erlendum lögaðilum og einstaklingum þegar áætla verður verðmæti hennar yfir 50 þús. kr. og gjöfin sé veitt út af setu á Alþingi. Skrá skal nafn þess sem gefur, tilefni gjafar, hvers kyns hún er og hvenær hún er látin í té.
  3. Ferðir og heimsóknir innan lands og utan sem geta tengst setu á Alþingi og útgjöldin eru ekki að öllu leyti greidd af ríkissjóði, flokki þingmannsins eða þingmanninum sjálfum. Skrá skal hver stóð undir útgjöldum ferðar, tímabil hennar og nafn áfangastaða.
  4. Eftirgjöf eftirstöðva skuldar og ívilnandi breytingar á skilmálum samnings við lánardrottin. Skrá skal lánardrottin og eðli samningsins.
 3. Eignir.
  1. Fasteign, sem er að einum þriðja eða meira í eigu alþingismanns eða félags sem hann á 1/4 hlut í eða meira, annað en húsnæði til eigin nota fyrir alþingismann og fjölskyldu hans og lóðarréttindi undir slíkt húsnæði. Skrá skal heiti landareignar og staðsetningu fasteignar.
  2. Heiti félags, sparisjóðs eða sjálfseignarstofnunar í atvinnurekstri, sem alþingismaður á hlut í og fer yfir einhver eftirtalinna viðmiða:
   1. Verðmæti hlutar nemur að markaðsvirði meira en einni milljón króna miðað við 31. desember ár hvert.
   2. Hlutur nemur 1% eða meira í félagi, sparisjóði eða sjálfseignarstofnun þar sem eignir í árslok eru 230 m.kr. eða meira eða rekstrartekjur 460 m.kr. eða meira.
   3. Hlutur nemur 25% eða meira af hlutafé eða stofnfé félags, sparisjóðs eða sjálfseignarstofnunar.
 4. Samkomulag við fyrrverandi eða verðandi vinnuveitanda.
  1. Samkomulag við fyrrverandi vinnuveitanda sem er fjárhagslegs eðlis, þar á meðal samkomulag um orlof, launalaust leyfi, áframhaldandi launagreiðslur eða fríðindi, lífeyrisréttindi og ámóta meðan setið er á þingi. Skrá skal gerð samkomulags og nafn vinnuveitanda.
  2. Samkomulag við framtíðarvinnuveitanda um ráðningu, óháð því að ráðningin taki fyrst gildi eftir að þingmaður hverfur af þingi. Skrá skal gerð samkomulags og nafn vinnuveitanda.

Ekki skal skrá fjárhæð eða verðgildi þeirra þátta sem eru tilgreindir í greininni.

Heimilt er að fella brott upplýsingar, sem getið er um í 2. tölul. greinarinnar þegar fjögur ár eru liðin frá upphaflegri skráningu.

3. gr. Skráðar skulu upplýsingar um stjórnarsetu og önnur trúnaðarstörf fyrir hagsmunasamtök, opinberar stofnanir, sveitarfélög og félög önnur en stjórnmálaflokka óháð því hvort þessi störf eru launuð. Skrá skal nafn félags, hagsmunasamtaka, stofnunar eða sveitarfélags og eðli trúnaðarstarfs.

4. gr. Alþingismenn skrá upplýsingar á rafræn eyðublöð innan mánaðar eftir að nýkjörið þing kemur saman, varaþingmaður hefur tekið fast sæti þingmanns eða eftir að varaþingmaður hefur setið í fjórar vikur samfellt á Alþingi. Nýjar upplýsingar skv. 2. og 3. gr., þar með taldar upplýsingar um nýfengna hluti í félögum eða breytingar á áður skráðum upplýsingum, skulu skráðar innan mánaðar eftir að upplýsingarnar liggja fyrir.

Rafrænt skráningarblað sem notað er skal staðfest af forsætisnefnd Alþingis.
Skráning að loknum alþingiskosningum skal vera aðgengileg almenningi á vef Alþingis innan 20 virkra daga eftir að skráningarfrestur er runninn út.

Starfsmaður, sem skrifstofustjóri tilnefnir, hefur umsjón með skráningunni og veitir tæknilega aðstoð eftir því sem þörf er á.

Upplýsingar skulu fjarlægðar af vef Alþingis þegar alþingismaður lætur af störfum.

5. gr. Reglurnar gilda frá og með 1. maí 2009. Þær skulu endurskoðaðar fyrir 1. desember 2009.

(Samþykkt á fundi forsætisnefndar Alþingis 23. mars 2009)

(http://www.althingi.is/vefur/hagsmunaskraning_reglur.html tekið af vefnum 2. nóvember 2010)

Birt í Framboð til stjórnlagaþings | Færðu inn athugasemd

Vilt þú leggja mér lið?

Þeir sem eru tilbúnir til þess að leggja framboði mínu lið með einum eða öðrum hætti mega gjarnan hafa samband við mig með því að senda mér skilaboð á Facebook eða á netfangið kristbjorgthoris@simnet.is einnig er ég jákvæð fyrir öllum góðum ábendingum og rýni til gagns 🙂

Góða helgi,

Kristbjörg Þórisdóttir.

Birt í Framboð til stjórnlagaþings | Ein athugasemd

Opið bréf til Dómsmálaráðuneytis

(Bréf sent á alla helstu fjölmiðla í gær)

Þurfa frambjóðendur til stjórnlagaþings ekki að gefa upp hagsmunatengsl sín?

Ég heiti Kristbjörg Þórisdóttir og er frambjóðandi til stjórnlagaþings. Ég lagði fram spurningu á borgarafundi á vegum stjórnlaganefndar sem haldinn var í Súlnasal á Hótel Sögu í síðustu viku og snerist hún um það hvort ekki verði kallað eftir því af hendi opinberra aðila að frambjóðendur til stjórnlagaþings gefi upp hagsmunatengsl sín. Sömu spurningu lagði ég fyrir fulltrúa Dómsmála- og mannréttindaráðuneytisins í símtali í dag. Svörin voru þau að kynning á slíkum upplýsingum væru ekki á hendi þessara aðila heldur yrði einungis kynnt það efni sem frambjóðendur sendu inn ásamt því að bent yrði á þær vefsíður sem frambjóðendur vilja vekja athygli á. Á fundinum var vísað til þess að þetta kæmi ekki fram í Lögum um stjórnlagaþing nr. 90/2010 . Í 9. gr. þeirra stendur einungis að Dómsmálaráðuneytið skuli undirbúa kynningarefni um frambjóðendur en ekki er nánar útlistað hvaða upplýsingum þurfi að kalla eftir.

Mögulegt er að fjölmiðlar muni fjalla um hagsmunatengsl frambjóðenda og nú þegar hefur vefsíðan Svipan www.svipan.is kallað eftir hagsmunatengslum sem hluta þeirra upplýsinga sem óskað er eftir frá frambjóðendum. Þetta tel ég vera jákvætt en ábyrgð á því að kalla eftir þessum upplýsingum og birta þær eigi að liggja hjá þeim sem annast kynningu á frambjóðendum samkvæmt lögunum þannig að hlutleysis sé gætt í hvívetna.

Frambjóðendur til Stjórnlagaþings eru einstaklingar sem bjóða fram krafta sína til þess að taka þátt í sögulegri endurskoðun nýrrar stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Verkefnið á sér enga hliðstæðu. Ábyrgð þeirra sem ná kjöri á stjórnlagaþing er mikil og snýst um það að vera þátttakendur í því að endurskoða rammann um grunnstoðir íslensks samfélags.

Hluta þeirra orsaka sem ollu því að hérlendis hrundi efnahagslífið má rekja til kunningjasamfélagsins, ógagnsæis, ófaglegra vinnubragða og skorts á formfestu. Þetta kemur meðal annars fram í Rannsóknarskýrslu Alþingis.

Til þess að stjórnlagaþing og þingmenn þess njóti þess trausts sem nauðsynlegt er til þess að árangur náist tel ég grundvallaratriði að frambjóðendum sé gert skylt að upplýsa um sín hagsmunatengsl þannig að kjósendur geti gert upp hug sinn með upplýstum hætti.

Ég spyr kjósendur að því hvort þeir muni kjósa frambjóðendur sem ekki upplýsa um hagsmunatengsl sín?

Ég spyr frambjóðendur að því hvort þeir muni birta hagsmunatengsl sín?

Að lokum ítreka ég fyrirspurn mína til hins opinbera um hvort ekki verði kallað eftir hagsmunatengslum frambjóðenda til stjórnlagaþings? Það væri til dæmis hægt að gera það þannig að fyrirfram mótaðar spurningar um hagsmunatengsl verði sendar til frambjóðenda og svör þeirra svo birt sem ítarefni við kynningarefni á vefnum www.kosning.is

Til þess að byggja upp betra samfélag á Íslandi þurfum við að hefja verkið hér og nú!

Birt í Framboð til stjórnlagaþings | Færðu inn athugasemd

Kvennafrídagur

Mig langar til þess að óska öllum konum innilega til hamingju með kvennafrídaginn 🙂

Það var magnað að vera hluti af þeim þunga straum 50 þúsund kvenna sem gekk frá Hallgrímskirkju niður á Arnarhól. Sumir telja að kvennabarátta sé úrelt fyrirbæri og undrast þá baráttu. Ég er því ekki sammála og ber mikla virðingu fyrir þeim kjarnakonum sem hafa komið okkur ungu konunum og samfélaginu öllu þangað sem við erum komin en betur má ef duga skal!

Það hlýtur að vekja undrun að nú árið 2010 séu konur á Íslandi einungis með 66% af heildarlaunum karla samkvæmt tölum frá Hagstofunni en þetta kom fram í mjög góðri grein sem birtist í Fréttablaðinu og á Vísi í dag sem ber heitið „Þess vegna kvennafrí“. Í sömu grein kemur fram að þrátt fyrir rannsóknir sem sýna að blandaðar stjórnir í fyrirtækjum skili betri árangri og hærri arði þá er aðeins 1 kona á móti 9 körlum í stjórnum íslenskra fyrirtækja. Rannsóknarskýrsla Alþingis varpaði einnig ljósi á það að hlutur karlmanna er talsvert meiri en kvenna  í þeim slæmu ákvörðunum og framkvæmdum sem leiddu til hruns íslensk efnahagslífs.

Kynin eru ólík með mismunandi styrkleika og veikleika. Til þess að nýta sem breiðustu styrkleikana og vinna á móti veikleikum er mjög mikilvægt að sjónarmið beggja kynja, mismunandi aldurs og sem ólíkastra einstaklinga komi fram og njóti sín. Þannig næst bestur árangur.

Saman skulum við byggja upp framsækið og öflugt samfélag með ramma utan um okkur öll, fyrir okkur öll!

Birt í Framboð til stjórnlagaþings | Færðu inn athugasemd

Frambjóðendur til Stjórnlagaþings gefi upp hagsmunatengsl sín

Ég sat mjög góðan fund í Súlnasal í kvöld sem var kynningarfundur á vegum stjórnlaganefndar. Hann var mjög upplýsandi og góður.

Þar bar ég upp tvær spurningar:

Í fyrsta lagi hvort að frambjóðendur þyrftu ekki að gefa upp hagsmunatengsl sín og birta til þess að það gagnsæi sem við flest köllum eftir í okkar kunningjasamfélagi myndi verða raunin. Ég tel mikilvægt að frambjóðendur séu með allt uppi á borðum að þessu leyti svo kjósendur viti hvaða mögulegu hagsmunatengsl hver og einn hefur. Þetta mæltist mjög vel fyrir. Þess má geta að Svipan http://www.svipan.is hefur kallað eftir efni frá okkur frambjóðendum og óskað slíkra upplýsinga þeas. um hagsmunatengsl frambjóðenda og maka þeirra.

Í öðru lagi bar ég upp þá spurningu hvort þjóðin fengi að taka afstöðu til nýrrar stjórnarskrár áður en hún færi til Alþingis og þá hvort mögulega yrði hægt að kjósa um hverja grein sérstaklega. Það verður ákvörðun Stjórnlagaþings en ég reikna með að fyrir því sé víðtækur vilji. Varðandi það að kjósa um hverja grein fyrir sig var minni sátt. Rökin voru þau að þannig myndi ekki verða sú heildarmynd á henni sem þyrfti þeas. ef e-r grein yrði felld.

Birt í Framboð til stjórnlagaþings | Færðu inn athugasemd

Borgarafundur í Súlnasal hótel Sögu í dag

Borgarafundur í Súlnasal hótel Sögu kl. 17.30 í dag

21.10.2010 11:11

Sjöundi og síðasti borgarafundurinn um endurskoðun stjórnarskrárinnar verður haldinn í Súlnasal hótel Sögu í dag klukkan 17:30. Stjórnlaganefnd kynnir fyrirhugað stjórnlagaþing og Þjóðfund um endurskoðun stjórnarskrárinnar og svara fyrirspurnum úr sal. Allir velkomnir. Athugið að fundurinn hefur verið færður í Súlnasal hótel Sögu.

Ég mun mæta þangað og vonast til þess að sjá þig.

Birt í Framboð til stjórnlagaþings | Færðu inn athugasemd

Hvað hefur framsóknarkona að gera á stjórnlagaþing?

Ég er skráð í Framsóknarflokkinn.

Ég hóf afskipti af stjórnmálum árið 2006. Á þeim tíma hafði ég starfað í 7 ár að málefnum fatlaðs fólks á vegum Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra í Reykjavík (SSR) sem stuðningsfulltrúi, deildarstjóri og forstöðumaður. Ég hafði einnig nýlokið diplóma gráðu í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. Dag einn sat ég ásamt oddvita framsóknarmanna í Mosfellsbæ þar sem við vorum saman komin á hreinsunardegi hestamannafélagsins Harðar í Mosfellsbæ. Við fórum að ræða um atvinnumál fatlaðs fólks. Ég ræddi um mikilvægi þess að fatlað fólk ætti kost á því að hasla sér völl á almennum vinnumarkaði. Hann tók vel undir umræðu mína og  bauð mér á fund. Ég endaði á lista hjá Framsókn í Mosfellsbæ fyrir kosningar það vorið. Þannig hófst mín pólitíska þátttaka.

Ég hafði mikinn áhuga á því að breyta samfélaginu og var uppfull af eldmóði eftir góða kennslu hjá þeim Rannveigu Traustadóttur prófessor og Hönnu Björgu Sigurjónsdóttur lektor. Ég upplifði hrópandi ósamræmi á milli þess sem ég las um í bókunum mínum, þess hvernig stjórnmálamenn töluðu og raunveruleika fatlaðs fólks þrátt fyrir ágætan vilja flestra. Brotalamirnar stöfuðu stundum hreinlega af fáfræði og reynsluleysi úr reynsluheimi fatlaðs fólks. Raunveruleikinn er ekki í samræmi við Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Ég ákvað að til þess að geta náð fram breytingum þyrfti rödd mín að heyrast innan stjórnmálanna þeas. hjá þeim sem hafa völdin til þess að breyta því sem sífellt er rætt um á ráðstefnu eftir ráðstefnu.

Frá þessum tíma hef ég tekið virkan þátt í pólitísku starfi og áhugasviðið hefur vaxið yfir í mörg önnur mál en aðaláhersla mín liggur á velferðarmálum. Áhersla mín snýst um að hér á landi eigi allir að geta haft það gott alveg óháð því hverjir það eru eða hver staða þeirra er.

Hér hrundi allt, rannsakað hefur verið hvað fór úrskeiðis og nú skapast einstakt tækifæri til þess að byggja samfélagið upp að nýju, sterkara og öflugra en nokkru sinni fyrr. Segja má að við höfum tækifæri til þess að endurfæðast sem nýtt lýðveldi Ísland. Eitt af okkar stærstu verkefnum er að byggja samfélagssáttmála í stjórnarskránni sem getur sameinað okkur öll sem eina þjóð. Ríkjandi menning sem byggir á siðferðisvitund, skýrum leikreglum og breyttum og faglegum vinnubrögðum er grundvallarþáttur í því að vel takist til.

Mér þykir svolítið sérstök umræðan sem sumir halda á lofti núna að ekki sé hægt að greiða fólki atkvæði sem tengist stjórnmálaflokkunum. Ég tel það of mikla einföldun. Það er deginum sannara að margir hafa brugðist í íslenskum stjórnmálum og mjög vel skiljanlegt að fólk sé reitt yfir því hvernig allt fór. Sjálf er ég oft mjög reið. En það er samt mikilvægt að benda á það að meirihluti þeirra sem starfa í stjórnmálaflokkunum er venjulegt fólk með hugsjónir og mikinn vilja til þess að leggja á sig ómælda sjálfboðavinnu til þess að gera samfélag okkar allra betra.

Hvers vegna býður maður sig fram til stjórnlagaþings? Til þess að bæta samfélagið sitt á sama hátt og fólk fer oft að taka virkan þátt í pólitísku starfi.

Því hvet ég þig kjósandi góður til þess að skoða frambjóðendur til stjórnlagaþings sem einstaklinga og meta hvern og einn að eigin verðleikum þegar þú tekur ákvörðun þína.

Birt í Framboð til stjórnlagaþings | Færðu inn athugasemd

Sögulegt tækifæri

Íslenska þjóðin stendur frammi fyrir sögulegu tækifæri.

Oft er það sagt og ekki ómerkari menn en Dalai Lama hafa ritað um það að það fólk sem við mætum á lífsleiðinni sem er okkur verst og skapar okkur mestar raunir er í raun það fólk sem við ættum að vera þakklátust fyrir að hitta og við ættum beinlínis að þakka því. Hver er ástæðan? Jú, ef við hittum bara fólk sem bæri okkur á gullstólum og hrósaði okkur í hástert þá fengjum við ekki eins mikil tækifæri til þess að vaxa og þroskast sem einstaklingar.

Á sama máta getum við sem þjóð valið að líta á þær hörmungar sem við göngum í gegnum núna með jákvæðu hugarfari (neikvætt hugarfar skilar okkur ekki langt) og litið á þær sem sögulegt tækifæri til þess að rýna í samfélag okkar frá grunni og byggja það upp sterkara en nokkru sinni fyrr.

Stjórnlagaþing getur verið hornsteinn í slíkri vinnu. Ég er sérlega ánægð með það hversu margir buðu sig fram til þess að taka þátt í því mikla og vandasama verki sem endurskoðun stjórnarskrárinnar er og vona að öll þjóðin fari með í þann leiðangur. Með samstöðu og krafti getum við byggt hér fyrirmyndarsamfélag.

Tækifærið er núna.

Birt í Framboð til stjórnlagaþings | Færðu inn athugasemd

Síða í vinnslu

Þessi síða er í vinnslu kæru lesendur!

Á þessari síðu mun ég upplýsa ykkur nánar um áherslumál mín og fyrir hvað ég stend sem manneskja sem býður sig fram til stjórnlagaþings.

Með kveðju,

Kristbjörg Þórisdóttir

Birt í Framboð til stjórnlagaþings | Færðu inn athugasemd